Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanegodo właścicieli i zarządców obiektów budowlanycho kontrolachobiektów wielkopowierzchniowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2019

Przypominam właścicielom   i   zarządcom   budynków   o   powierzchni   zabudowy przekraczającej  2000  m2 oraz  innych  obiektów  budowlanych  o  powierzchni  dachu przekraczającej  1000  m2 o  obowiązku wykonaniado 31 maja kontroli  okresowej, jednej z co najmniej dwóch przeprowadzanych w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy –Prawo budowlane.

Kontrole  okresowe  powinny  wykonywać –na  zlecenie  właściciela  lub  zarządcy – osoby  posiadające  właściwe  kwalifikacje. Celem kontroli  jest sprawdzenie  stanu technicznego elementów  budynku,  budowli  i  instalacji  narażonych  na  szkodliwe wpływy  atmosferyczne  i  niszczące  działania  czynników  występujących  podczas użytkowania  obiektu;  instalacji  i  urządzeń  służących  ochronie  środowiska;  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. O przeprowadzonej   kontroli   osoby   kontrolujące   mają   obowiązek   bezzwłocznie zawiadomić   właściwy   organ   nadzoru   budowlanego. W przypadku   stwierdzenia uszkodzeń  lub  braków,  które  mogłyby  spowodować  zagrożenie  życia  lub  zdrowia ludzi,   bezpieczeństwa   mienia   lub   środowiska,   a   w   szczególności   katastrofę budowlaną,  pożar,  wybuch,  porażenie  prądem  elektrycznym  albo  zatrucie  gazem, właściciel,    zarządca    lub    użytkownik    obiektu    budowlanego jest obowiązanydousunięcia ichw czasie lub bezpośrednio po kontroli (art. 70 ust. 1 ustawy –Prawo budowlane). Kopię protokołu, zawierającego nieprawidłowości mogące spowodować wyżej  wymienione  zagrożenia, osoba  kontrolująca jest  zobowiązana bezzwłocznie przesłać do właściwego organu nadzoru budowlanego, który przeprowadza kontrolę potwierdzającą usunięcie powyższych uszkodzeń lub braków.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Norbert  Książek
Warszawa, maj2019

Autor: Super User

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2019-05-16
Data publikacji:2019-05-16
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:536