Jesteś tutaj: Start / Zakres działalności

Zakres działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obszar działania

Wieluń – Miasto Wieluń, Gmina Wieluń,
Gmina Biała, Gmina Czarnożyły, Gmina Konopnica, Gmina Mokrsko, Gmina Osjaków, Gmina Ostrówek, Gmina Pątnów, Gmina Skomlin, Gmina Wierzchlas

Kompetencje

 Kontrola budów i obiektów oraz badanie przyczyn i zapobieganie skutkom katastrof budowlanych – kontrole przeprowadza referat inspekcji i kontroli.

 Kontrole budów przeprowadza się w zakresie sprawdzenia zgodności ich realizacji
z planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami pozwolenia na budowę, wymaganiami ochrony środowiska, warunkami bezpieczeństwa ludzi i mienia, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz właściwego realizowania swoich obowiązków przez poszczególnych uczestników procesu budowlanego.

 Kontrole obiektów budowlanych przeprowadzane są w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i estetycznego budynków i budowli, ich użytkowania zgodnego
z przeznaczeniem oraz sposobu i jakości wypełniania obowiązków przez właścicieli
i zarządców.

 Zapobieganie skutkom katastrof budowlanych – Inspektorat prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej. Po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej Inspektorat powołuje komisję której przewodniczy, a która ma na celu ustalić przyczyny i okoliczności katastrofy oraz zakres czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa.

 Orzecznictwo administracyjne w sprawie samowoli budowlanych oraz stanów technicznych obiektów

 Samowole budowlane – postępowanie administracyjne i wydawanie decyzji
w sprawach rozbiórki obiektów wybudowanych bez pozwolenia lub zgłoszenia; realizacji budowy z odstępstwem od warunków pozwolenia na budowę lub prowadzonej z zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska albo prowadzonej bez pozwolenia na budowę; samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.

 Stany techniczne – Postępowanie administracyjne i wydawanie decyzji nakazujących doprowadzenie obiektu do należytego stanu technicznego i estetycznego; nakazujących opróżnienie lub wyłączenie z użytkowania obiektów budowlanych; nakazujących rozbiórkę obiektów nie użytkowanych i nie nadających się do remontu. Podejmowanie na koszt właściciela niezwłocznych czynności zabezpieczających
w celu usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa, ludzi lub mienia.

 Współdziałanie z organem administracji architektoniczno-budowlanej oraz z organami kontroli państwowej, prokuratorem i policją

 

Oczekiwane rezultaty


 Poprawa świadomości prawnej zarządców i właścicieli obiektów oraz uczestników procesu budowlanego.

Autor: Super User

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2016-12-31
Data publikacji:2016-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:5175