Jesteś tutaj: Start / Akty prawne

Akty prawne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przepisy prawa budowlanego

Zadania i kompetencje jakie należą do PINB

 Art. 40  ust. 2   Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, o której mowa
 w art. 51 ust. 4.
 Art. 41  ust. 4  Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie  rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane  pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta  sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy
 z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem  dołączając na piśmie:
 1. oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o którym mowa w art.12 ust. 7;
 2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 3. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.
 Art. 44  ust. 1  Inwestor jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić właściwy  organ o zmianie:
 1. kierownika budowy lub robót,
 2. inspektora nadzoru inwestorskiego,
 3. projektanta sprawującego nadzór autorski, podając od kiedy nastąpiła zmiana.
 Art. 48  ust. 1  Nakaz z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórki  obiektu budowlanego , lub jego części, będącego w budowie  albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.
 ust. 2  Jeżeli budowa o której mowa w ust. 1:
 1. jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności
  z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych,
  w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem
 wstrzymuje się postanowieniem prowadzenie robót  budowlanych.
 ust. 3  W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2 , ustala się  wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz  nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie:
 1. zaświadczenia w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o zgodności obiektu z przepisami, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
 2. dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się przepisu art. 20 ust. 3 pkt 2.
 ust. 4  W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie  obowiązków, o których mowa w ust. 3 stosuje się przepis ust 1.
 ust. 5  Inwestor po spełnieniu obowiązków, o których mowa w ust. 3,  występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o zatwierdzeniu  projektu i pozwoleniu na wznowienie robót, jeżeli budowa nie  została zakończona.
 Atr 49  ust. 1  Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
  i udzielenie pozwolenia na wznowienie robót, bada:
 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu
  z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń;
 3. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
 oraz w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty  legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
 ust. 2  Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar,
 o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty  podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.
 ust. 3  W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym
 ust. 1, właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek  usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie,  a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzje, o której  mowa w art. 48 ust. 1. Decyzję tę wydaje się w przypadku  nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej.
 ust. 4  W razie spełnienia wymagań, określonych w ust. 1, wydaje się  decyzje:
 1. o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na wznowienie robót;
 2. o zatwierdzeniu projektu, jeżeli budowa została zakończona.
 ust. 5  W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek  uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 Art. 49 a  ust. 1  W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji,
  o której mowa w art. 49 ust. 4, i art. 48 ust. 1, opłata  legalizacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2,
 w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.
 ust. 2  Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu odbywa się  w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, opłatę  legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów wykonania  zastępczego.
 Art. 49 b  ust. 1  Nakaz z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze decyzji, rozbiórkę  obiektu budowlanego, będącego w budowie albo wybudowanego  bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia  sprzeciwu.
 ust. 2  Jeżeli budowa, o którym mowa w ust. 1, jest zgodna
 z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych,  wstrzymuje się postanowieniem - gdy budowa nie została  zakończona - prowadzenie robót budowlanych oraz nakłada na  inwestora obowiązek przedłożenia w terminie 30 dni:
 1. dokumentów o których mowa w art. 30 ust 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;
 2. projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 3. zaświadczenie w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o zgodności obiektu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 ust. 3  W przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2,  stosuje się przepis ust. 1.
 ust. 4  Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, w drodze  postanowienia, ustala się wysokość opłaty legalizacyjnej. Na  postanowienie przysługuje zażalenie.
 ust. 5  Do opłaty legalizacyjnej stosuje się przepisy dotyczące kar,
  o których mowa w art. 59g, z tym że wysokość opłaty wynosi:
 1. pięciokrotność stawki opłaty stosunku do budów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7-11, 14, 15, 17 i 18 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 - wynosi 2.500 zł;
 2. dziesięciokrotność stawki opłaty w stosunku do budów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, 5, 6, 12, 13, 16 i 19-21 - wynosi 5.000 zł.
 ust. 6  W przypadku, gdy budowa nie została zakończona, po  wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 5, zezwala, w drodze  postępowania, na dokończenie budowy.
 ust. 7  W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej  właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.
 Art. 50  ust. 1  W przypadku innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art.
 49b ust. 1 wstrzymuje się postanowieniem prowadzenia robót  budowlanych wykonywanych:
 1. bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 2. w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia bądź zagrożenie środowiska,
 3. na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
 4. w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę lub w przepisach.
 ust. 2  W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:
 1. podać przyczynę wstrzymania robót;
 2. ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń
 ust. 3  W postanowieniu o wstrzymaniu robót można nałożyć obowiązek  przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia  postanowienia inwentaryzacji wykonanych robót lub  odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz.
 ust. 4  Postanowienie o wstrzymaniu robót traci ważność po upływie
 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie  zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo
 w art. 51 ust. 1.
 ust. 5  Na postanowienie o wstrzymaniu robót służy zażalenie.
 Art. 50 a  W przypadku wykonania robót budowlanych - pomimo wstrzymania ich  wykonania postanowieniem:
 1. o którym mowa w art. 48 ust. 2 oraz w art. 49b ust. 2 - nakazuje w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu;
 2. o którym mowa w art. 50 ust. 1 - nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę części obiektu wykonanego po doręczeniu postanowienia albo doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
 Art. 51  ust. 1  Przed upływem terminu, o którym mowa w art. 50 ust. 1,  wydaje się decyzję:
 1. nakazującą zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego;
 2. nakładając obowiązek wykonania odpowiednich czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania;
 3. nakładając obowiązek sporządzenia i przedstawienia, w określonym terminie, projektu budowlanego zamiennego, uwzględniając zmiany wynikające z z dotychczas wykonanych robót.
 ust. 2  W przypadku wydania nakazu, o którym mowa w art. 50 a pkt  2, decyzje, o których mowa w pkt 2 lub 3, wydaje się po  wykonaniu obowiązku określonego w tym nakazie.
 ust. 3  Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, sprawdza się  wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i wydaje  decyzję:
 1. o stwierdzeniu wykonania obowiązku
 2. w przypadku niewykonania obowiązku - nakazującą zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.
 ust. 4  Po upływie terminu lub na wniosek inwestora, sprawdza się  wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, i wydaje  decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego
 i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo - jeżeli  budowa została zakończona - o zatwierdzeniu projektu  budowlanego zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek  uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 ust. 5  W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym  mowa w ust. 1 pkt 3, wydaje się decyzję nakazującą  zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu  lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu  poprzedniego.
 ust. 6  Przepisów ust. 4 i 5 dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie  stosuje się do robót innych niż budowa lub przebudowa obiektu  lub jego części.
 ust. 7  Przepisy ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio,  jeżeli roboty, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo  w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art.  50 ust. 1.
 Art. 54  Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest  wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić, z zastrzeżeniem  art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu  budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
 Art. 55  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy  uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczany do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;
 2. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
 3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
 Art. 57  ust. 4  Inwestor jest obowiązany uzupełnić wymienione w ust. 1-3,  jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia, okaże się, że są one  niekompletne lub posiadają braki lub nieścisłości.
 ust. 7  W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu  budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54
 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego  użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się  odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f  ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega diesięciokrotnemu  podwyższeniu.
 ust. 8  Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia
 o zakończeniu budowy obiektu albo udzieleniu pozwolenia na  użytkowanie, zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty,
 o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5.
 Art. 59  ust. 1  Pozwolenie na użytkowanie obiektu, po przeprowadzeniu  obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a
 ust. 2  W pozwoleniu na użytkowanie obiektu można określić warunki  użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od  wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót  budowlanych
 ust. 3  Jeżeli zostanie stwierdzone że obiekt spełnia warunki, określone  w ust. 1 pomimo niewykonania części robót wykończeniowych  lub innych robót związanych z obiektem, w pozwoleniu możne  określić termin wykonania tych robót.
 ust. 4  Przepisu ust. 3 nie stosuje się do ochrony środowiska
 ust. 4a  Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zakończeniu robót, po  przystąpienia do użytkowania obiektu, na podstawie pozwolenia  na użytkowanie.
 ust. 5  Odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu
 w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1
 i w art. 57 ust. 1- 4
 ust. 6  Decyzję o pozwoleniu przesyła niezwłocznie do organu, który  wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu  terenu
 ust. 7  Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie  jest wyłącznie inwestor.
 Art. 59a  ust. 1  Obowiązkowa kontrola budowy, na wezwanie inwestora, w celu  stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami  określonymi w pozwoleniu na budowę.
 ust. 2  Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje sprawdzenie:
 1. zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 2. zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  1. charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  2. wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego
  3. geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
  4. wykonania urządzeń budowlanych
  5. zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
  6. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
   w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 3. wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego
 4. w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony
  w pozwoleniu
 5. uporządkowania terenu budowy
 Art. 59c  ust. 1  Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli przed upływem 21 dni  od dnia doręczenia wezwania inwestora. Zawiadomienie  inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
 Art. 59d  ust 1  Po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, sporządzenie  protokołów w 3 egzemplarzach. Jeden dla inwestora  bezzwłocznie po przeprowadzeniu kontroli, drugi egzemplarz  przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje
 we właściwym organie.
 Art. 59g  ust 1  W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli  nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2,  wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki oplaty (s),  współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k)
 i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
 Art. 62  ust 1
 pkt 3
 Kontrola okresowa powinna być przeprowadzona, przez  właściciela lub zarządcę, co najmniej dwa razy w roku,
 w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku  budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2  oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu  przekraczającej 1.000 m2; osoba dokonująca kontroli jest  obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ
 o przeprowadzeniu kontroli.
 ust 3  W razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego  obiektu, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia  ludzi, nakazuje się przeprowadzenia w każdym terminie,  kontroli, o którym mowa w ust 1, a także zażądać  przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu.
 Art. 65  Inwestor obiektu jest zobowiązany udostępnić dokumenty, o których  mowa w art. 64 ust. 3 do kontroli utrzymania obiektu we właściwym  stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów  obowiązujących w budownictwie.
 Art. 66  ust. 1  W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
 1. może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska
 2. jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia
 3. jest w nieodpowiednim stanie technicznym
 4. powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
 -nakazuje się, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych   nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku.
 ust. 2  W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy organ może  zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do  czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja
 o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności,
 o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu  wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.
 Art. 67  ust. 1  Jeżeli obiekt nie nadaje się do remontu, odbudowy lub  wykończenia, wydaje się decyzję nakazującą rozbiórkę tego  obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy  przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.
 ust. 3  W przypadku obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków,
 a objętych ochroną konserwatorską, decyzję, o której mowa
 w ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim  konserwatorem zabytków.
 Art. 68  W przypadku stwierdzenia potrzeby opróżnienia budynku  przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącemu zawaleniu  zobowiązuje się:
 1. nakazać na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi obiektu opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania;
 2. przesłać decyzję, o którym mowa w pkt 1, obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów;
 3. zarządzić:
  1. umieszczeniu na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego użytkowania,
  2. wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania.
 Art. 69  ust. 1  W razie konieczności podjęcia działań mających na celu  usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, właściwy organ  zapewnia, na koszt właściciela obiektu, zastosowanie  niezbędnych środków zabezpieczających.
 ust. 2  Do zastosowania, na koszt właściciela, środków przewidzianych  w ust. 1 są upoważnione również organy Policji i Państwowej  Straży Pożarnej.
 Art. 70  ust. 2  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony  w protokole z kontroli obiektu. Osoba dokonująca kontroli jest  zobowiązana do przesłania kopi tego protokołu. Po otrzymaniu  kopii protokołu, bezzwłocznie przeprowadza się kontrolę obiektu  budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych  uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust.1.
 Art. 71a  ust. 1  W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części bez  wymaganego zgłoszenia, w drodze postępowania:
 1. wstrzymuje się użytkowanie obiektu lub jego części;
 2. nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2.
 ust. 2  Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy  organ sprawdza wykonanie obowiązku, o którym mowa
 w ust. 1 pkt 2 i w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty  legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
 ust. 3  Do opłaty stosuje się przepisy dotyczące kar, o których mowa
 w art. 59f ust 1, z tym, że stawka opłaty podlega  dziesięciokrotnemu podwyższeniu.
 ust. 4  W przypadku niewykonania w terminie obowiązku, o którym  mowa w ust. 1, albo dalszego użytkowania obiektu lub jego  części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu  użytkowania obiektu lub jego części, pomimo wniesienia  sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust 3-5 właściwy organ,
 w drodze decyzji nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu  użytkowania obiektu.
 Art. 74  Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy prowadzi  organ nadzoru budowlanego.
 Art. 75  ust 1  pkt 3  lit. a  Właściciel niezwłocznie zawiadamia o katastrofie:
 1. właściwy organ
 Art. 76  ust. 1  Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia  o katastrofie jest obowiązany:
 1. powołać komisję w celu ustalenia celu i przyczyn katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia;
 2. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 ust. 2  W skład komisji, o którym mowa w ust 1 pkt 1, wchodzą:  przedstawiciele właściwego organu jako przewodniczący,  przedstawiciele innych organów administracji rządowej,  przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także  rzeczoznawcy lub inne osoby posiadające wymagane  kwalifikacje.
 ust. 3  Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:
 1. inwestor, właściciel oraz użytkownik budynku;
 2. projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;
 3. osoba odpowiedzialna za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
 ust. 4  Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi  lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca  katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie,  uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych  czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega  natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.
 W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu  decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego,  organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zabowiązanego.
 Art. 78  ust. 1  Po zakończeniu prac komisji wydaje się decyzje określającą  zakres i termin wykonania robót w celu uporządkowania terenu  katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót  doprowadzających obiekt do stanu właściwego.
 ust. 2  Organ, o którym mowa w ust. 1, może zlecić na koszt inwestora  obiektu sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do  wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy.
 Art. 97  ust. 1  Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej
 w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru  budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub  stwierdzającego popełnienia czynu, złożony po przeprowadzeniu  postępowania wyjaśniającego.

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Autor: Super User

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2016-12-31
Data publikacji:2016-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:6580