Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1440
). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wieluniu.

Data publikacji strony internetowej: 31.12.2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z przytoczoną wyżej ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej,
 • materiały mogą pochodzić z różnych źródeł, co mogło  spowodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. mogą w nich wystąpić braki w  nagłówkach lub opisach alternatywnych do tabel i grafik.

Mogą się również zdarzyć sytuacje, że pomimo starań Redaktorów serwisu:

 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@pinb.wielun.pl.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 21.03.2024 r.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych
  i różnych przeglądarkach,
 • strona internetowa jest responsywna,
 • dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście,
 • strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem, a tłem na poziomie 4,5:1,
 • na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych,
 • staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pinb.wielun.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43) 842-79-14.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, czy opisania zawartości filmu
bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna
także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu, ul. Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń

znajduje się na parterze – wejście bezpośrednio z zewnątrz.

Bariery architektoniczne

- brak własnych stanowisk postojowych,

- brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-31
Data publikacji:2016-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5105