Pozwolenie na użytkowanie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pozwolenie na użytkowanie

 Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

 1. na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę
  i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX,
  o których mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,
 2. jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałożył taki obowiązek:
  1. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania
   (atr. 49 ust. 5 Prawa budowlanego),
  2. w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego),
 3. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (atr. 55 Prawa budowlanego).

 Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składa się do właściwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego).
Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

 1. orginał dziennika budowy,
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  1. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,
   a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 4. protokoły badań i sprawdzeń;
 5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 6. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy (art. 57 ust. 1 Prawa budowlanego);
 7. kopie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 Inwestor jest również obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony:

 1. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 2. Państwowej Inspekcji Pracy,
 3. Państwowej Straży Pożarnej

 Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) ma obowiązek przeprowadzić obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.
Kontrola obejmuje sprawdzenie:

 1. zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 2. zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym,
  w zakresie:
  1. charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  2. wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
  3. geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych),
  4. wykonania urządzeń budowlanych,
  5. zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
  6. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej
   i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 3. wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji
  i bezpieczeństwa pożarowego;
 4. w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 5. uporządkowania terenu budowy (art. 59a Prawa budowlanego).

 Wniosek inwestora o udziale pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie
do przeprowadzenia kontroli. Właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek
w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c Prawa budowlanego).

 Stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor (art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego).

Autor: Super User

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2016-12-31
Data publikacji:2016-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:12999