Konieczność poddawania użytkowanego budynku kontrolom okresowym.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2023

W związku z nasileniem w ostatnim czasie pożarów sadzy w kominach budynków mieszkalnych na terenie  powiatu  wieluńskiego,  zgłaszanych  do tut. organu przez KP PSP  w Wieluniu przypominam, ze zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.), właściciel lub zarządca obiektu budo wlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie  obiektu  w  razie   wystąpienia   czynników   zewnętrznych   oddziaływujących
na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam również, że właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych o czym stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z dnia  7  czerwca  2010  r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. poz. 719 ze zm.).

 

Ponadto (zgodnie  z art.  62  ust. 1  pkt  1 i 2  prawa  budowlanego)  na  właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek poddania użytkowanego budynku kontrolom okresowym, które w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego powinny być przeprowadzone.’

  • co najmniej   raz   w   roku,   w  zakresie   sprawdzenia   stanu   technicznego   instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • co najmniej raz na 5 lat, iv zakresie sprawdzenia stanu  technicznego  i przydatności
    do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą    tą     powinno     być    objęte     również     badania     instalacji     elektrycznej
    i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i śródków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole   jw.    przeprowadzają   osoby    posiadające    odpowiednie    kwalifikacje 
i uprawnienia budowlane we właściwej specjalności.

Zgodnie z przepisami kontroli stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające  uprawnienia  budowlane w odpowiedniej  specjalności, a w odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w  odpowiedniej specjalności.

 

Natomiast kontrolę instalacji gazowych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeni lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na  których  spoczywają  obowiązki  w  zakresie  napraw,  określone 
w  przepisach  odrębnych  bądź  umowach,  są   obowiązani   w  czasie   lub   bezpośrednio
po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia i uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlane, pożar, wybuch, poranienie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 prawa budowlanego).

 

Wyciąg z przepisów karnych:

 

Zgodnie z art. 91a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021  r. poz.  2351 ze  zm.),  kto  nie  spełnia,  określonego  w  art.  61,  obowiązku  utrzymania  obiektu   budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Zgodnie z art. 93 pkt 8 prawa budowlanego kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, podlega karze grzywny.

Autor: Super User

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Wieluń
Data utworzenia:2023-02-01
Data publikacji:2023-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Super User
Osoba wprowadzająca dokument:Super User
Liczba odwiedzin:831